Styret i NIL Langrenn

Ståle Sagabråten
leder
stale.sagabraten@gmail.com
Arne Ryen
styremedlem
Arne.ryen@tine.no
Torgeir Gullingsrud
styremedlem
tgullin2@online.no
Tore Bjerkrheim
styremedlem
toreisporet@live.no
Knut Magne Rukke
styremedlem
kmrukke@yahoo.no
Monica Haugo
styremedlem
monicahaugo@yahoo.no

Jan Erik Jacobsen
styremedlem
postmaster@nesbyenbilskadesenter.no
Powered by: Bloc