Overordnet treningsplan sesong 17/18

Generelt.
NIL Alpin skal stimulere til økt interesse for alpinsporten i Nes og være proaktiv i sin måte å rekruttere og ivareta nye og eksisterende løpere.
Treningen skal primært ivareta tanken om breddeidrett, men samtidig stimulere til satsing for de som ønsker dette.
Treningen skal tilrettelegges slik
- at alle løpere får et best mulig utbytte
- at foreldre skal involveres i størst mulig grad.
 Løperne deles inn i grupper basert på alder og ferdighet. Treningen skal være fokusert på mye aktivitet med progresjon fra trinn til trinn og fokus på oppgaver.
 All trening skal i forkant forankres og kvalitetssikres av sportslig leder.
Barmarkstrening:
Oppstart etter høstferien. En dag i uken. Fokus på grunnleggende utholdenhet, styrke, bevegelser og koordinasjon.
Snøtrening:
Trening på snø starter så fort det åpner i alpinsenteret. Løperne deles i grupper. Aldersgrenser i de ulike gruppene er ikke absolutte. 
Trening for klasse 0-7 år:
Treningen baserer seg på at løperne klarer å ta heisen selv.
Trening baseres på prinsippet om ”skilek” og skal være preget av innholdsrike øvelser som gir løperne glede av å kjøre på ski. Samtidig skal det vektlegges å få inn grunnleggende skiteknikk tidlig (sving, skrens, brems, grunnstilling-”keeper”, staver/armer osv.). Trening av løpere på dette nivået krever mye involvering fra den enkelte trener i form av kreativitet og praktisk veiledning og kan fremstå som relativt arbeidskrevende.
Treningen foregår primært i barnetraseen. Treningen skal baseres på å mestre enkle storslalomløyper med ulikt innhold (hopp, kuler, ulike porter, buer osv.).
Trener for klasse 0-7 år: Renê Lover.
Trening for alderstrinnet 8–13 år:
Treningen baserer seg på at løperne klarer å ta heisen selv.
Treningen forutsetter at løperne har utviklet grunnleggende ferdigheter i det å kjøre på ski.
Treningen baseres i større grad på øvelser i å mestre teknikk i stukket løype. Løypene skal stimulere til det å utvikle egen teknikk og inneholde ulike varianter av løyper som løperen skal mestre i konkurranse. Det benyttes både korte og lange porter, dusker. Trening av løpere på dette nivået skal legge mer fokus på den mentale prosessen hos den enkelte løper i det å være på ” bittet” og ”klar” for å trene. Dette gir desto mer fokus på egne arbeidsoppgaver.
Treningen for øvrig skal ha fokus på å utvikle grunnteknikk (ytterski, korrekt svingbue, fremoverbøyd, ”fange ball”).
Det kan brukes video under veiledning av disse løperne.
Treningen skal primært inneholde storslalom og noe slalom. Det skal for de løperne som ønsker legges til rette for noe fartstrening.
Det foreventes at noen av løperne på denne gruppen ønsker å videreutvikle sine ferdigheter. Disse skal stimuleres gjennom å formidle informasjon om Hallinglaget og kretssamlinger.
Hovedtrener 8 år og eldre: Hege Ravnås.
 
Trening for alderstrinnet 14 år + :
Treningen forutsetter at løperne har utviklet basis grunnteknikk og samtidig har grunnleggende forståelse av oppbygging av en løype og ulike portvarianter.
Slalom:
Treningen SKAL være både kvalitativ og kvantitativ i den forstand at det skal brukes ulike modeller av noe kortere lengde (15-25 porter) samtidig som hele traseen skal utnyttes i hele lengden. Inn mot sesongstart og i sesong, skal det i større grad brukes lengre traseer.
Trenerne skal sette ulike modeller med både bruk av korte og lange porter, samt junior og senior-porter. Bruk av senior-porter skal være grundig gjennomtenkt mtp yngre løpere og plassering i traseen.
Slalomtrening skjer i samarbeide med Gol IL og kan være en utfordring mtp å ivareta egne løperes behov. Samtrening med Gol skal baseres på at hovedtrenere snakker sammen i forkant av treningen for å tilrettelegge treningen best mulig.
Trenere:
Storslalom:
Treningen vil for det meste foregå i ”Rodegårdløypa”.
Det skal veksles mellom å kjøre en lang løype eller to kortere modeller.
Bruk av SSL-porter, ca 50 stk., en eller to modeller, fokus på å utvikle teknikk, løypen SKAL være innenfor gitte krav til SSL-løype mtp portavstand osv. Trenere skal være kjent med dette og være bevisst på korrekte avstander ved løypestikking.
Tid:                             
Utstyr:                         ca. 50 SSL-porter, en drill m ekstra batteri,
Trenere:                      Minimum 3, løypestikker+2 .
SuperG:
Treningen forutsetter at løperen er fysisk, teknisk og mentalt rustet for å kjøre på ski i høy fart.
Det er treners ansvar å se til at dette er i orden før trening.
Treningen foregår i både Rodegårdløypen og i Tverrlia. Sportslig leder er ansvarlig for å vurdere valg av trasee ut i fra vær og føre, samt å føre dialog med alpinsenteret mtp valg av trasee i forkant av trening.
Treningen skal bygge på de elementene med å fokusere på sittestilling, angrepsposisjon, og tørre å sette skiene på ”skjær” i høy fart og få skiene til å ”peke” mest mulig i riktig retning – ”søke fart”. 
Sikkerheten skal ivaretas. Fallsoner mv. skal nøye vurderes.
Trenere: Alle.
Tid:                 
Utstyr:              ca. 20-25 SSL-porter, en drill m ekstra batteri,
Mannskap:        Minimum 3, løypestikker +2 ..


Levert av IdrettenOnline